Aktuality
|
25 dubna, 2021

Inovační platforma pro oblast lázeňství a balneologie Karlovarského kraje

Dne 24. března 2021 se sešli již po osmé členové Inovační platformy pro oblast lázeňství a balneologie Karlovarského kraje, jejíž členem je i Institut lázeňství a balneologie.

V rámci prvního bodu představil M. Soukup, vedoucí oddělení RE:START na MMR ČR, Operační program
Spravedlivá transformace 2021–2027. Zmínil možnosti čerpání finančních prostředků
pro strukturálně postižené regiony, kterými jsou Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. V
průběhu letošního roku by měla probíhat práce na dokončení operačního programu, tak aby bylo
možné ho na podzim předložit ke schválení vládě ČR a Evropské komisi. Vyhlášení prvních výzev by
tedy mohlo proběhnout na začátku příštího roku. Do té doby je třeba připravit dostatečné množství
kvalitních projektů. Poté představili zástupci Karlovarského kraje společně s K. Matějů, ředitelkou
Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i., strategický záměr na vytvoření Centra kompetence lázeňství,
jehož financování se předpokládá právě z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027

Předseda inovační platformy V. Franta informoval o společné iniciativě Karlovarského kraje, Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst, poslanců a senátorů za Karlovarský kraj a Českého inspektorátu lázní a zřídel směřující k zařazení lázeňství do Národního plánu obnovy. Na Ministerstvo průmyslu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR byly rozeslány dopisy s tímto návrhem. Jejich přílohu tvoří manažerské shrnutí, které rekapituluje zásadní témata českého lázeňství a šance na jeho reformu. Předseda rady Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. L. Špišák představil možnosti lázeňské léčby a rehabilitace pro pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Seznámil přítomné s následky této choroby, shrnul závěry ze studie realizované společností Imperial Group a přiblížil metodiku studie, kterou připravili výzkumní pracovníci Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. Cílem je, aby byla lázeňská léčebně-rehabilitační péče poskytovaná v souvislosti s tzv. long COVIDem hrazena ze zdravotního pojištění.

Dalším bodem programu byly výzkumné aktivity Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., které skýtají
řadu příležitostí pro spolupráci. Ředitelka institutu K. Matějů prezentovala odborné zaměření
organizace, uvedla aktivity realizované v roce 2020 a popsala celkem 6 projektů plánovaných na rok
2021. Konkrétně se jedná např. o projekt iLázně ve spolupráci s Fakultou ekonomickou
ZČU v Plzni a Ekonomickou fakultou JČU v Českých Budějovicích nebo Projekt steatóza ve spolupráci s
Fakultní nemocnicí Plzeň. Na ni navázala V. Marková, analytik pro oblast lázeňství a balneologie, která
hovořila o možnostech inovací v oblasti lázeňství a balneologie (viz příloha č. 7). Ve svém příspěvku
rovněž přiblížila dosavadní využívání inovačních a kreativních voucherů, které jsou zajímavým
nástrojem podpory při zavádění inovací do praxe.

V závěru podal O. Hruška průběžnou zprávu o stavu příprav technických manuálů lázeňské péče.
Hmatatelným výsledkem úzké spolupráce mezi Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o.
a Institutem lázeňství a balneologie, v. v. i. jsou zatím 2 manuály. V letošním roce by měla spolupráce
pokračovat a předpokládá se zpracování 4 manuálů, přičemž 3 se budou zabývat jednotlivými
balneoprocedurami a jeden se zaměří na zásady tvorby balneoprovozu. Vznik těchto manuálů je
financován z projektu Smart Akcelerátor 2.0.

Organizátorem Inovační platformy lázeňství a balneologie je Karlovarská agentura rozvoje podnikání.

Dokumenty jsou ke stažení také na zmiňované stránce inovační platformy – https://www.ris3kvk.cz.

Aktuality

Cyklus vzdělávacích přednášek

arrow_forward

Účast na obchodní misi Česko – Izraelské obchodní komory

arrow_forward

Mariánské Lázně získaly status „klimatické lázně“

arrow_forward

Partnerství festivalu Knižní lázně

arrow_forward

European Spas & Balneology Congress

arrow_forward

2. Balneologická konference

arrow_forward