Aktuality
|
29 června, 2023

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky instituce

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. (ILaB, v. v. i.) vyhlašuje v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky instituce.

 

Předpokládané funkční období:

Délka funkčního období ředitele je pět let. Tatáž osoba může zastávat funkci ředitele nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období. Zkušební doba je stanovena na 6 měsíců.

Předpokládaný nástup:

Dle dohody, co nejdříve.

Místo výkonu práce:

Karlovy Vary

Pracovní náplň:

 • naplňování činností instituce dle zřizovací listiny, řízení strategického směřování instituce, komplexní řízení organizace z hlediska personálního i technického;
 • příprava a realizace strategického projektu Centrum lázeňského výzkumu, který bude podán do Operačního programu Spravedlivá Transformace – výzva – Strategické projekty Karlovarského kraje – Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz);
 • zajištění řádného hospodaření institutu, vyhledávání a úspěšné čerpání dalších zdrojů financování;
 • efektivní komunikace s veřejnou správou a dalšími spolupracujícími subjekty včetně zajištění propagace výstupů institutu směrem k široké i odborné veřejnosti.

Nabízíme:

 • pracovní smlouvu v rozsahu 1,0 úvazku;
 • 60 000 – 80 000 Kč/měsíčně
 • s možností navýšení na 106 000 Kč/měsíčně pokud bude ředitel/ka současně projektovým manažerem projektu Centrum lázeňského výzkumu
 • perspektivní práci v dynamické společnosti na ambiciózních projektech;
 • možnost řídit a spoluvytvářet vznikající vědecko-výzkumnou instituci a vybudovat celosvětově uznávané pracoviště
 • příležitost využít dovednosti v oblasti řízení ekonomiky a odhalování potenciálu lidských zdrojů

 

Požadujeme:

 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni;
 • znalost anglického jazyka minimálně B2;
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka.

 

Výhodou:

 • znalost oboru lázeňství;
 • zkušenost s vedením týmu;
 • zkušenosti s řízením neinvestičních projektů financovaných z národních nebo evropských zdrojů;
 • zkušenost s projekty VaV financovanými z operačních programů;
 • zkušenosti s výzkumnou činností;
 • výborné komunikativní, vyjadřovací a prezentační schopnosti a dovednosti.

 

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis doplněný zkušenostmi s řízením projektů;
 • ověřená kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením;
 • čestné prohlášení o splnění podmínek podle § 17 odst. 4 a 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 • představa o řízení Institutu lázeňství a balneologie (max. 3 strany A4) a projektu Centrum lázeňského výzkumu (max. 3 strany A4);

Vzory čestných prohlášení jsou ke stažení na odkazu: https://www.i-lab.cz/vyberove-rizeni-na-pozici-reditele-ilab-v-v-i/

 

Lhůta pro doručení přihlášky:

Písemné přihlášky s požadovanými dokumenty musí být doručeny (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky) nejpozději 18. 08. 2023 do 12:00 na adresu:

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

nábř. J. Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary

ID datové schránky: i5hbibq

 

Obálka musí být zřetelně označena slovy „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku – NEOTEVÍRAT“.

Pokud bude přihláška zaslána prostřednictvím datové schránky, tak v předmětu zprávy musí být uvedeno: „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku – NEOTEVÍRAT“.

Uchazeči splňující formální požadavky budou vyzváni k osobnímu pohovoru před radou instituce. Místo, čas, forma a podmínky pohovoru budou upřesněny v pozvánce.

Další informace poskytne: huseynli@i-lab.cz

Více informací o záměru a poslání Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., naleznete na  http://www.i-lab.cz a http://www.spadata.cz

Zasláním výše uvedených podkladů udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněné písemnou formou.

Aktuality

Cyklus vzdělávacích přednášek

arrow_forward

Účast na obchodní misi Česko – Izraelské obchodní komory

arrow_forward

Mariánské Lázně získaly status „klimatické lázně“

arrow_forward

Partnerství festivalu Knižní lázně

arrow_forward

European Spas & Balneology Congress

arrow_forward

2. Balneologická konference

arrow_forward