Aktuality
|
21 března, 2022

Zapojení studentů do výzkumu

Institut lázeňství a balneologie se věnoval projektu, jehož pozornost se soustředila na návrh inovací balneoprovozu jedinečných Alžbětiných lázní v Karlových Varech.

 

Alžbětiny lázně jsou největším ambulantním lázeňským zařízením v Karlovarském kraji. Přestože je svým způsobem tento balneoprovoz jedinečný, pociťuje každoročně pokles poptávky po nabízených službách i za přispění „pandemie covid-19“.

Společnost Alžbětiny lázně, a.s., získala z Programu rozvoje konkurenceschopnosti KK – Podprogram 1 Inovační vouchery finanční podporu na projekt s cílem zpracovat návrh inovací v rámci balneoprovozu. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., se stal řešitelem tohoto projektu.

Prostřednictvím dotazníkových šetření a řízených diskuzí s cílovou skupinou byly nalezeny klíčové impulzy. Data jsme sbírali online, ale i v ulicích města Karlovy Vary. Výzkumníci na základě těchto dat, rešerší, dalších zjištění a know-how instituce zpracovali závěrečnou zprávu obsahující doporučení a návrhy pro inovace balneoprocedur či léčebných programů v Alžbětiných lázních. Zpráva poslouží jako podklad pro rozšíření nabídky, zvýšení konkurenceschopnosti či nastavení marketingové strategie.

Na základě navázané spolupráce výzkumné instituce se Západočeskou univerzitou v Plzni byly do projektu zapojeny studentky Fakulty ekonomické. Studentky se aktivně podílely na přípravě a samotné realizaci dotazníkového šetření, v průběhu projektu se zaměřily i na analýzu využití webových stránek k propagaci nabídky lázeňských služeb Alžbětiných lázní ve srovnání přímých či nepřímých konkurentů. „Kromě jiného jsme vytvořily analýzu konkurence a hodnocení jejich výhod pro získání lepšího tržního postavení Alžbětiných lázní“, vysvětluje zapojení do projektu Tereza Geierová, studentka FEK ZČU. Záměrem Institutu bylo i získat od studentek nekonvenční pohled na řešenou problematiku. Samy studentky hodnotí zapojení do projektu jako velmi prospěšné, ocenily možnost řešit skutečné problémy v praxi na základě teoretických zkušeností získaných ve škole.

Osvědčila se i déletrvající spolupráce Institutu lázeňství a balneologie s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. V rámci česko-bavorského projektu č. 284 Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu, kde Institut působil jako asociovaný partner, studenti FZS a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a Technické vysoké školy v Deggendorfu v multidisciplinárním mezinárodním studentském týmu mimo jiné navrhli inovace pro rehabilitační cvičení pod vodou. Jedná se o multifunkční nastavitelné zařízení využitelné pro uživatele různého věku a sportovního využití, zdravé, po úrazech i s vážnými zdravotními problémy a výrazným pohybovým omezením. Tyto návrhy byly následně předloženy Alžbětiným lázním (v rámci závěrečné zprávy) s možností navázání spolupráce se Západočeskou univerzitou při tvorbě funkčního prototypu.

Závěrečná zpráva s výsledky šetření a návrhy na inovace byla předána zástupcům Alžbětiných lázní v únoru 2022. „Spolupráce se studenty Západočeské univerzity a Institutu lázeňství a balneologie se osvědčila a budeme doufat, že na podobných projektem bude pokračovat i na dále“, hodnotí výsledky projektu ředitel výzkumné instituce Jan Ludvík.

„Propojení odborné instituce, která se zabývá výzkumem přírodního bohatství, jež je pro Karlovarský kraj zásadním, se vzdělávací institucí je skvělým krokem. Navíc když tato spolupráce přináší zajímavé výsledky, impulzy a možná řešení, jak ještě rozšířit a vylepšit možnosti poskytovaných lázeňských, balneologických a rehabilitačních služeb. Jsem podporovatelem této spolupráce, protože lázeňství a balneologie jsou fenoménem, který k nám přivádí návštěvníky z celého světa
a dokazují tak svou jedinečnost a konkurenceschopnost,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti lázeňství a cestovního ruchu Vojtěch Franta.

Karlovy Vary, dne 21. 03. 2022


Fakulta ekonomická – Západočeská univerzita v Plzni:

Fakulta ekonomická (FEK) byla založena v roce 1990 a je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své existence fakulta působí na dvou místech – v Chebu a v Plzni. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření. Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a životu ve společnosti. Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty. Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku. Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU. Rozvíjí celoživotní vzdělávání, a to i ve spolupráci s jinými subjekty. Nabízí svým studentům i pedagogům stáže na více jak 60 partnerských pracovištích v EU, USA, východní a jihovýchodní Asii. Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU v Plzni i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí.

Kontakt:
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D., děkanka, tel: +420 377 633 000, e-mail: mhorova@kfu.zcu.cz

 

Fakulta zdravotnických studií:

Fakulta zdravotnických studií (FZS) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Poskytuje vzdělání v bakalářských studijních programech Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotika-protetika, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Studijní programy jsou v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídají základním principům pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Cílem studia je připravit jak v rovině teoretické, tak praktické odborníky způsobilé k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci členských zemích EU. Se zdravotnickými zařízeními fakulta spolupracuje v rámci odborné praxe studentů, neopomíjí ale ani výzkum a zaměřuje se na aktuální požadavky. Studijní programy fakulta koncipuje podle požadavků Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské unie, respektuje Sorbonnskou deklaraci a další dokumenty, jako je Lisabonská úmluva nebo Světová deklarace o vysokém školství v 21. století. Fakulta spolupracuje s více než třemi desítkami partnerských institucí v zemích celé Evropské unie i mimo ni. Studenti se pravidelně zúčastňují například velkých taktických cvičení Integrovaného záchranného systému či workshopů, spolu s pedagogy pořádají osvětové akce pro širokou veřejnost.

Kontakt:
PhDr. Lukáš Štich, MBA, děkan, tel: +420 377 633 700, email: lukaz@fzs.zcu.cz
PhDr. Denis Mainz, Ph.D., proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost, tel: +420 377 633 714, email: dmainz@fzs.zcu.cz
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA, proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy, tel: +420 377 633 717, email: lochmann@fzs.zcu.cz

 

 

Aktuality

Cyklus vzdělávacích přednášek

arrow_forward

Účast na obchodní misi Česko – Izraelské obchodní komory

arrow_forward

Mariánské Lázně získaly status „klimatické lázně“

arrow_forward

Partnerství festivalu Knižní lázně

arrow_forward

European Spas & Balneology Congress

arrow_forward

2. Balneologická konference

arrow_forward