strategický projekt

Centrum lázeňského výzkumu

Hlavním cílem projektu je vybudování prostředí a infrastruktury pro realizaci vědecko-výzkumných aktivit v oblasti lázeňství a balneologie s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k hospodářskému růstu Karlovarského kraje.

Proč?

Projekt Centrum lázeňského výzkumu svou realizací reaguje na současnou situaci, kdy Karlovarský kraj vynakládá nejnižší výdaje na výzkumně‑vývojové aktivity v ČR. vedle Institutu lázeňství a balneologie zde není další veřejné výzkumně‑vývojové pracoviště, ve srovnání s ostatními kraji zde pracuje nejmenší počet výzkumných pracovníků, a to i při zohlednění velikosti regionu. V letech 2020-2021 byl Karlovarský kraj jediným regionem v ČR, který měl záporný meziroční růst výdajů VaV. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt se podíl výdajů na vědu a výzkum pohybuje jen kolem 0,2 %, což je dlouhodobě nejnižší podíl mezi všemi regiony ČR. Přičemž převážná většina finančních prostředků na výzkum a vývoj v KVK byla poskytnuta z podnikatelských zdrojů. Zrušením Výzkumného ústavu balneologického v roce 1993 se pozastavila výzkumná činnost v oblasti lázeňství a balneologie, což vedlo ke stagnaci českého lázeňství v rámci rezortu zdravotnictví. Chybějící balneologický výzkum ovšem má za důsledek nedostatek vědecky podložených účinků lázeňské léčby na lidský organismus a prohloubení ztráty vědomostní a generační výměny odborníků. Třicetiletá mezera se projevuje v poklesu konkurenceschopnosti lázeňství v prostředí významně ovlivňovaném farmaceutickým průmyslem a vznikem značného množství wellness center nevyužívajících přírodní léčivé zdroje.

Co?

Hlavním cílem projektu je vybudování prostředí a infrastruktury pro realizaci vědecko-výzkumných aktivit v oblasti lázeňství a balneologie s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k hospodářskému růstu Karlovarského kraje.
Realizace projektu sleduje i vedlejší cíle, které logicky navazují na celkový záměr projektu, mezi které patří zejména:
· Vytvoření nových pracovních míst ve výzkumu pro obyvatele kraje.
· Zvýšení atraktivity Karlovarského kraje jako destinace pro health tourism prostřednictvím efektivního marketingu a propagace nových výzkumných výsledků a inovací v oblasti lázeňství a balneologie.
· Zvýšení znalostí a kompetencí obyvatel regionu prostřednictvím cílených vzdělávacích programů zaměřených zejména na oblast lázeňství a balneologie.

Jak?

Samotnou strukturu projektu jsme rozdělili na vertikální tematické priority a horizontální průřezové aktivity.
V rámci vertikálních (tematických) priorit dojde ke kombinaci lékařských, environmentálních, a socioekonomických věd. Nasměrováním podpory do těchto vertikálně pojatých prioritních oblastí – domén výzkumné a inovační specializace dojde k žádoucí transformaci odvětví lázeňství.
Horizontální aktivity zahrnují aktivity, které se netýkají pouze konkrétní priority, ale jsou relevantní a důležité pro všechny části projektu. Konkrétně se jedná o vzdělávací aktivity a transfer znalostí a technologií.
Výzkumné aktivity jsou zároveň koncipovány tak, aby adekvátně reagovaly na potřeby různých stakeholderů:
Lékařský výzkum se primárně orientuje na lázeňská zařízení.
Environmentální výzkum je klíčový pro lázeňská města.
Socioekonomické průzkumy reagují na potřeby veřejné správy.

Co to znamená pro aplikační sféru?

Projekt CLV realizací všech zmíněných aktivit přispěje k transformaci lázeňství založenému na vědě, inovacích a udržitelnosti, což povede k výraznému zlepšení kvality a efektivity lázeňské péče v Karlovarském kraji a posílí jeho pozici jako centra excelence vědy a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie v celé Evropě. Multioborový rozsah projektu CLV garantuje dlouhodobou udržitelnost, respektive zajištění dlouhodobých transformačních dopadů projektových aktivit.

Aktuální progres

Projekt byl podán do příslušné výzvy OP Spravedlivá Transformace. V současné době probíhá proces hodnocení.

Za projekt zodpovídá

Ing. Alina Huseynli, MBA
Ředitelka institutu
Kontaktujte mě